• APEC第一次高官會
  • APEC人力資源能力建設峰會
  • APEC第二次高官會
  • APEC貿易部長會議
  • APEC青年節暨傑出青年企業家論壇
  •